zaterdag 14 mei 2011

Luxor News - Jane Akshar: Colossal statue of Amenhotep III discovered

Luxor News - Jane Akshar: Colossal statue of Amenhotep III discovered: "MSAA press release d.d. April 26, 2011 'A colossal statue of Amenhotep III was uncovered during the Ministry of State for Antiquities' (MS..."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten